Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)  (RODO)  mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (DODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie (10- 558) przy ul. żołnierskiej 13A.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej: iod@sm.olsztyn.eu

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 6 ust 1 pkt

a/ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejska.

b/ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora;

c/ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w szczególności w sytuacjach popełnienia czynu zabronionego.

d/ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych.

e/ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym.

4. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.

5. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.

8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

  • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO,

Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.

9. Przetwarzanie danych w zależności od celu określonego w ustępie 3 jest:

a/ dobrowolna – konsekwencją nie podania danych jest np. brak możliwości udziału w rekrutacji, szkoleniu

b/ niezbędne do realizacji umowy – konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy

c-e/wynika za przepisów prawa – konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych.

10. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

11. Jednocześnie informujemy że zgodnie z Art 10 RODO oraz Ustawą o ochronie danych przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z czynami zabronionymi oraz czynnościami związanymi z tymi sprawami przetwarzane do czasu wejścia ustawy wprowadzającej DODO zgodnie z dotychczasowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 

Klauzula informacyjna

(przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125))

 

Art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie
z siedzibą w Olsztynie ul. Żołnierskiej 13A.
Możecie Państwo się  z nim kontaktować w następujący sposób:

1)     listownie na adres siedziby: 
10-558 Olsztyn,  ul. Żołnierska 13A

2)     e-mail:  sekretariat@sm.olsztyn.eu

3)     telefonicznie tel. (89) 521-16-30.

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, którym jest Agnieszka Mikulska, możecie Państwo się z nią kontaktować wysyłając e-mail na adres  iod@sm.olsztyn.eu.

  1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 ust.1 oraz art. 10 a ustawy z dnia 29 sierpni 1997 r. o strażach gminnych, a są nimi zadania w zakresie ochrony porządku publicznego oraz wynikające innych ustaw i aktów prawa miejscowego.
  2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora posiadają Państwo prawo do:

1)   wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

2)   żądania od administratora  dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

 

Inspektorem Ochrony Danych jest:
Agnieszka Mikulska
Dane adresowe:
Straż Miejska
ul. Żołnierska 13A
10-558 Olsztyn

e-mail:  iod@sm.olsztyn.eu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-01
Data publikacji:2020-02-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Sidor
Liczba odwiedzin:3654