Straż Miejska w Olsztynie

Deklaracja dostępności

Straż Miejska w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Straży Miejskiej w Olsztynie: https://strazmiejska.olsztyn.eu/

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-01 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest zastępca komendanta Dagmara Szałczyńska, e-mail: sekretariat@sm.olsztyn.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 521-16-30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej bądź jakiegoś jej elementu. Dopuszcza się także możliwość żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audideskrypcji itp. Przesłane do jednostki żądanie powinno zawierać szczegółowe informację, czego dotyczy oraz dane osoby składającej żądanie. Ponadto, jeżeli osoba zgłasza potrzebę otrzymania informacji zwrotnej za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna w treści żądania wskazać dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji. Straż Miejska w Olsztynie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku braku możliwości dotrzymania tego terminu prześlemy stosowną informację. Należy pamiętać, że termin realizacji nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Straż Miejska może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszącemu żądanie przysługuje prawo do złożenia skargi. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury każdej osobie przysługuje możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 1. Główna siedziba Straży Miejskiej mieści się pod adresem: 10-558 Olsztyn, ul. Żołnierska 13a. Przy wejściu na teren jednostki znajduje się stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej, który dokonuje weryfikacji osób wchodzących.
 2. Siedziba Straży Miejskiej znajduje się na pierwszym piętrze, osoby wpuszczone na teren jednostki mogą przemieszczać się po korytarzu tylko w celu załatwienia własnej sprawy.
 3. Budynek nie jest przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych, brakuje pochylni, windy, platformy umożliwiającej swobodne wejście do budynku. W związku z powyższym osoby niepełnosprawne mają możliwość zgłaszania spraw za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@sm.olsztyn.eu, korespondencyjnie na adres jednostki, telefonicznie do Dyżurnego na numer alarmowy 986 dzwoniąc osobiście bądź z pomocą opiekuna. Ponadto osoby niesłyszące i niemówiące mają możliwości zgłaszania spraw za pomocą wiadomości SMS na numer: 603 777 858 (Dyżurny Miasta) lub 519 318 739 (Dyżurny Straży Miejskiej) z zastrzeżeniem, że w jej treści zawarte będą informacje takie jak: dane kontaktowe, adresowe, wskazanie miejsca oraz opis, czego sprawa dotyczy.
 4. W pobliżu Straży Miejskiej mieści się duży parking z wyznaczonymi miejscami na postój pojazdów osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się przy Placu Solidarności, w strefie płatnego parkowania.
 5. Osoby z psami asystującymi mogą swobodnie wchodzić na teren jednostki w celu załatwienia sprawy.
 6. W jednostce Straży Miejskiej nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne:

Straż Miejska w Olsztynie nie dysponuje aplikacjami mobilnymi dostępnymi publicznie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-31
Data publikacji:2020-03-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Sidor
Liczba odwiedzin:2755