Straż Miejska w Olsztynie

Najczęściej zadawane pytania

Jakie obowiązki ciążą na właścicielu nieruchomości?

Właściciel (zarządca, administrator) nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Ponadto właściciel posesji zobowiązany jest do usunięcia sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów niezwłocznie po ich pojawieniu się.

 Czy trzeba wyposażyć nieruchomość w numer porządkowy?

Właściciel (zarządca, administrator) nieruchomości jest zobowiązany do umieszczenia w odpowiednim miejscu oraz utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym posesji. Za brak numeru porządkowego nieruchomości strażnik może ukarać mandatem.

 W jaki sposób właściciel nieruchomości musi dbać o jej czystość?

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku poprzez:

  1. zebranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów do pojemników służących do ich gromadzenia;
  2. zapewnienie podmiotowi uprawnionemu odbierającemu odpady komunalne, w tym również odpady zbierane selektywnie lub opróżniającemu zbiorniki bezodpływowe dostępu do pojemników, kontenerów i zbiorników zgodnie z harmonogramem odbiorów w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób trzecich i ich mienia.

 Czy Strażnicy Miejscy mogą nakładać mandaty karne?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. nr 208 poz. 2026).Strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, za niektóre rodzaje wykroczeń.

Czy sprawca wykroczenia może na miejscu zapłacić mandat gotówką?

Zgodnie z art. 98§2 grzywnę w drodze mandatu karnego gotówkowego można nałożyć jedynie wobec osób czasowo tylko przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na obywateli polskich nieposiadających stałego miejsca zameldowania.

Czy można odmówić przyjęcia mandatu karnego?

Osoba ukarana może odmówić przyjęcia mandatu karnego. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu wobec sprawcy wykroczenia zostaje skierowany wniosek o ukarania do Sądu. Mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

W jakich przypadkach można uchylić prawomocny mandat karny?

Prawomocny mandat karny podlega uchylenia jedynie w przypadku, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący wykroczeniem. Uchylenie mandatu następuje na wniosek ukaranego złożony w terminie 7 dni od momentu uprawomocnienia się mandatu.

Kto może uchylić mandat karny?

Organem uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest Sąd, na którego obszarze działania grzywna została nałożona.Żadne inne instytucje w tym Straż Miejska nie są władne, aby mandat unieważnić lub cofnąć.

Co zrobić gdy za wycieraczką samochodu będzie wyłożone zawiadomienie?

Z zawiadomieniem należy zgłosić się osobiście w Komendzie Straży Miejskiej w Olsztynie w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania.

Czy można spalać odpady zielone takie jak liście czy drobne gałązki?

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach obowiązuje zakaz palenia wszelkich odpadów, dotyczy to również odpadów zielonych poza spalarniami odpadów lub współspalarniami. Odpady te należy gromadzić w workach lub pojemnikach przeznaczonych do tego celu. Odpady ulegające biodegradacji ,które powstają na terenie posesji i w ogrodach mogą być też gromadzone w pryzmach kompostowych lub w przydomowych kompostownikach. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Olsztyna obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Jakie obowiązki ma właściciel psa?

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna dotyczącą utrzymania czystości i porządku w gminie osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego poprzez:

1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawiania ich bez stałego i skutecznego dozoru;

2) stosowania środków ochrony niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa innych osób oraz utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku;

3) zabezpieczenie przed wydostaniem się zwierząt domowych (t.j. ssaków, w tym gryzoni, gadów, płazów, ptaków, stawonogów, w tym pajęczaków i owadów) z pomieszczeń, w których są utrzymywane.

 Ponadto właściciele psów są zobowiązani do:

1) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do wspólnego publicznego użytku na uwięzi z zastrzeżeniem pkt. 2 i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu ponadto w kagańcu i wyłącznie przez osoby dorosłe;

2) zwalniania psa z uwięzi bez kagańca wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa;

3) uprzątnięcia psich odchodów, umieszczenia ich w torebkach na psie obchody i wrzucenia do pojemnika na odpady

Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zakazuje się prowadzenia hodowli zwierząt domowych, która pogarsza warunki zdrowotne, sanitarne i porządkowe otoczenia lub powoduje zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i inne uciążliwości.

 Czy na terenie miasta można prowadzić chów zwierząt gospodarskich?

Na terenie Olsztyna, za wyjątkiem nieruchomości należących do gospodarstw rolnych oraz placówek naukowo-badawczych zabrania się chowu zwierząt gospodarskich za wyjątkiem królików oraz pszczół w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej mieszczącej jeden lokal mieszkalny. Pszczoły winny być trzymane w ilości do 3-ch pni pszczelich. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania odchodów pozostawionych przez te zwierzęta w miejscu postoju zwierząt, jeżeli miejscami tymi są utwardzone lub wyasfaltowane drogi lub place publiczne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-08
Data publikacji:2015-04-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:17238