Nabór na samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
4 sierpnia 2022

OGŁOSZENIE

STRAŻ MIEJSKA W OLSZTYNIE
   ul. Żołnierska 13A
10-558 Olsztyn

   organizuje nabór do pracy
    na wolne stanowisko: samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu

 

I Miejsce wykonywania pracy:

Straż Miejska ul. Żołnierska 13A 10-558 Olsztyn

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie co najmniej wyższe I stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane wykształcenie z zakresu administracji,
- nienaganna opinia,
- biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej,
- komunikatywność
- niekaralność sądowa (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe)
 
Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres, dyspozycyjność,

III. Warunki pracy:

- praca w wymiarze jednego etatu,
- praca biurowa wymagająca szczególnej koncentracji,
- praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 
 
Zakres obowiązków:
- bieżąca obsługa sekretariatu, umawianie i obsługa spotkań Komendanta i z-cy Komendanta,
   prowadzenie kalendarza spotkań,
- odbieranie telefonów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, rejestracja korespondencji
   w tym książki korespondencji i rejestrów,
- nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji,
- obsługa poczty mailowej i skrzynki podawczej e-Puap
- prowadzenie spraw kancelaryjnych,
- prowadzenie rejestru zarządzeń, skarg i wniosków,
- prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych prowadzonych w Straży Miejskiej,
- monitorowanie stanu zaopatrzenia w artykuły piśmienniczo – biurowe.
- współpraca z urzędem pocztowym w zakresie korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie w Sekretariacie Straży Miejskiej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13A następujących dokumentów:

 1.   CV,
2.    list motywacyjny,
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy, 
4.    kserokopia dokumentu tożsamości,
5.    kopie dotychczasowych świadectw pracy,                                            
6.    kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ( świadectwo, dyplom),
7.    podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o niekaralności,
8.    podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
IV. Informuję jednocześnie, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej – Straż Miejska  w Olsztynie ul. Żołnierska 13A; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@sm.olsztyn.eu tel. (089) 521-16-30; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego; 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia; 6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Straży Miejskiej w Olsztynie (pok. nr. 142) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem”Nabór na samodzielne stanowisko d.s. obsługi sekretariatu” w terminie do 17.08.2022 r. do godziny 11.00.

Oferty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

Informuje się o obowiązku posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty) do wglądu, podczas każdego etapu procedury rekrutacyjnej.

Informacje dotyczące naboru będą umieszczane na stronie internetowej: Straży Miejskiej w Olsztynie www.strazmiejska.olsztyn.eu oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Olsztynie ul. Żołnierska 13A.

Dodatkowe informacje; tel. (89) 521-16-44 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o następnym etapie rekrutacji. 

                                                                                        

Komendant
 Straży Miejskiej w Olsztynie
       Jarosław Lipiński         
                                                                                         

Olsztyn 04.08.2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Straż Miejska w Olsztynie
Data utworzenia:2022-08-04
Data publikacji:2022-08-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dagmara Szałczyńska
Liczba odwiedzin:583